ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ หากใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

ECCO Sko A/S
ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายของประเทศเดนมาร์ก เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศเดนมาร์ก ECCO Sko A/S ดำเนินการเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถเข้าดูเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น หากคุณรักษาไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ห้ามคัดลอก ผลิตซ้ำ เผยแพร่ อัปโหลด โพสต์ ถ่ายโอน หรือแจกจ่ายเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี รวมถึงข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานในที่สาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ECCO Sko A/S

เนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์นี้

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณเห็นหรืออ่านจากเว็บไซต์นี้จะได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ นอกเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น และใช้ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น ECCO Sko A/S ไม่รับประกันหรือรับรองว่า การใช้เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ECCO Sko A/S รูปภาพเป็นทรัพย์สินของหรือใช้โดยได้รับอนุญาตจาก ECCO Sko A/S ห้ามคุณหรือบุคคลอื่นใช้ภาพเหล่านี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การใช้ภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ในที่สาธารณะ และข้อบังคับและกฎหมายด้านการสื่อสาร

ECCO Sko A/S
จะดำเนินการรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม ECCO Sko A/S ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล ECCO Sko A/S จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ การเข้าถึง การใช้งาน หรือการดูเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานดังกล่าว

ไม่ว่า ECCO Sko A/S หรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนร่วมในการสร้าง ผลิต หรือเผยแพร่เว็บไซต์นี้จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งในทางตรง ทางอ้อม หากเกิดข้อผิดพลาดหรือผลกระทบจากการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ โดยไม่มีการจำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งหมดบนเว็บไซต์ที่แสดง "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยด้านความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่มีการละเมิด

โปรดทราบว่า เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้น การยกเว้นข้างต้นบางส่วนอาจไม่มีผลกับคุณ ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อจำกัดหรือข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ECCO Sko A/S ไม่ต้องรับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ หรือไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณหรือทรัพย์สินอื่น ๆ เนื่องจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเรียกดูเว็บไซต์ หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงจากเว็บไซต์


การสื่อสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ทางอีเมลหรือทางอื่น รวมถึงข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน และจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่ใช่กรรมสิทธิ์ อาจมีการใช้ข้อมูลใดก็ตามที่คุณส่งหรือโพสต์โดย ECCO Sko A/S หรือบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการทำซ้ำ การเปิดเผย การส่ง การเผยแพร่ การออกอากาศ และการโพสต์ นอกจากนี้ ECCO Sko A/S ยังสามารถนำแนวคิด คอนเซ็ปต์ ความรู้ หรือเทคนิค ที่มีอยู่ในการสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการพัฒนา การผลิต และการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว
เครื่องหมายการค้าและโลโก้ รวมถึงคำขวัญ ฯลฯ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนของ ECCO Group ไม่มีข้อมูลใดในเว็บไซต์ที่สามารถตีความว่าเป็นการอนุญาตโดยนัยตามกฎหมาย หรือกฎหมายอาญา หรืออื่น ๆ สิทธิ์อนุญาต หรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ECCO Sko A/S หรือบุคคลที่สามที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้

ECCO Group
ไม่มีการตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจนอกไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การลิงค์ไปยังเพจนอกไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามนอกเหนือจาก ECCO Group โดยจะมีการแสดงลิงค์ดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับคุณเท่านั้น ECCO Group ไม่มีการควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น ๆ การที่เว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นไม่ได้หมายความว่า ECCO Group อนุมัติ รับรอง หรือแนะนำเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้ให้บริการของตน

ECCO group
ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย สำหรับความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์อื่นๆ และขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการสูญเสีย การบาดเจ็บ การเรียกร้องความรับผิด หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาที่เข้าถึงทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านลิงค์ในเว็บไซต์นี้

การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข

ECCO Group
อาจมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยการอัปเดตข้อมูลนี้ คุณจะมีภาระผูกพันตามการปรับเปลี่ยนใด ๆ ดังนั้น จึงควรเข้ามาดูข้อมูลในหน้านี้เป็นประจำ เพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันที่คุณมีภาระผูกพัน